Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Club College B.V.
 2. “Club College”: Club College B.V., gevestigd te Waalre aan de (5582 JA) Raadhuisstraat 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81646534.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Club College wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt. ‘‘Particuliere klant’’: een natuurlijk persoon die de opleiding of training zelf betaalt en/of op het inschrijfformulier invult dat het een privé inschrijving is.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Club College en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Club College, voor de uitvoering waarvan door Club College derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Club College en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Club College niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Club College in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

 1. Club College brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de website) uit.
 2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 • Een omschrijving van de opleiding of training en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt;
 • De wijze van uitvoering;
 • Startmoment van de opleiding of training;
 • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
 • De (eventuele) toelatingseisen;
 • De totale investering;
 • De wijze van betaling
 1. De klant gaat een overeenkomst aan met Club College door middel van een inschrijving voor een opleiding of training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van Club College te kennen en te aanvaarden. Club College stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de opleiding of training). Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Club College is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Club College in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Club College, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Club College verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Club College in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Club College beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 6. E-Learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door Club College aan de klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan Club College de klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door Club College aan de klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Club College.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 7. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Indien de klant een particuliere klant is en de opleiding of training zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wilt ontbinden geschiedt dit per e-mail: info@club-college.nl Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat jouw inschrijving door Club College is bevestigd. Het recht vervalt zodra de intake is ingevuld of er een bijeenkomst van de desbetreffende cursus is bijgewoond.
 2. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt per e-mail: info@club-college.nl.
 3. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste c.q. oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste c.q. oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 75% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste c.q. oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 100% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van Club College – een vervanger worden gestuurd.
 5. De klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Club College.
 6. Club College behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen opleiding of training niet door te laten gaan. Als Club College besluit om een opleiding of training niet door te laten gaan heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren, kosteloos doorgeplaatst te worden of aanspraak te maken op restitutie indien reeds is betaald door de klant.
 7. Bij annulering van een inschrijving voor een fysiek evenement zijn we genoodzaakt 100% van de kosten in rekening te brengen, omdat hier sprake is van een tijdsgebonden artikel. Wel bieden we je de mogelijkheid om een vervanger te sturen Neem hiervoor contact met ons op per e-mail:info@club-college.nl. Een inschrijving voor een evenement is uitgezonderd voor het herroepingsrecht.
 8. Bij annulering van een inschrijving voor een webinar geven we geen geld retour. Een inschrijving voor een webinar is uitgezonderd voor het herroepingsrecht omdat hier sprake is van een tijdsgebonden artikel.
 9. Bij annulering van een inschrijving voor een online masterclass zijn we genoodzaakt 100% van de kosten in rekening te brengen, omdat hier sprake is van een tijdsgebonden artikel. Wel bieden we je de mogelijkheid om tot 48 uur voor aanvang een vervanger te sturen. Neem hiervoor contact met ons op per e-mail: info@club-college.nl.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Club College behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door Club College en/of partners van Club College verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, syllabi, presentaties, boeken, readers en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Club College openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9. Verwerking (persoons)gegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Club College verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Club College. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Club College. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar: info@club-college.nl. De klant en Club College zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

Club College, haar medewerkers en voor Club College werkzame personen zullen de door de klant versterkte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 11. Overige rechten Club College

 1. Om reden van kwalitatieve verbetering behoudt Club College zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 2. Club College heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een BTW-verhoging) voorbehouden.
 3. Club College behoudt zich het recht voor om door de klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Club College aangeboden opleidingen of trainingen.
 4. Club College heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten als ze door overmacht (alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft) tijdelijk is verhinderd verplichtingen tegenover de klant na te komen. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan Club College niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Club College haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. Dit betekent dat, in het geval dat Club College tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, de klant de overeenkomst niet kosteloos kan ontbinden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7).

Artikel 12. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Club College, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 13. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Club College partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor Club College is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan per e-mail (info@club-college.nl). Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen tien werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost, dan kan de klant of Club College zich richten tot De Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/ ). Indien Club College zich wilt richten tot De Geschillencommissie wordt dit eerst schriftelijk gevraagd aan de klant. Een geschil wordt enkel in ontvangst genomen indien de klacht eerst bij Club College is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie is Club College aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de geschillencommissie is een bindend advies. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij Club College bij de Geschillencommissie ingediend te worden.

Artikel 14. Aanvullende voorwaarden voor ivm Corona

 1. De klant houdt zich tijdens de cursus aan de RIVM-richtlijnen.
 2. De klant gaat ermee akkoord dat deelname aan de cursus op eigen risico is.